راهکار مشکل مدیریت پسماندها در تهران

fa.wikipedia.org/wiki/زباله

قابل ذکر است که میزان پس مانده‌های فسادپذیر در زباله‌های شهری ایران بین ۳۵ تا ۷۶ درصد ... جمع‌آوری و حمل و نقل زباله یکی از مهم‌ترین عملیات مدیریت مواد زاید جامد است. ... اغلب به عنوان اقتصادی‌ترین راه حل دراز مدت برای مشکل مواد زاید جامد انتخاب شده‌است.


isfahan.ir/Dorsapax/userfiles/file/bazyaft/maghale/14.PDF

دﯾﺎﮔﺮام ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺟﻤﻊ آوری، اﻧﺘﻘﺎل، ﭘﺮدازش و دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﺑـﺮای ﺳـﺎل. 1384. اراﺋـﻪ ..... ﻣﺸﮑﻼت و ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی در ﺗﻬﺮان. ]4[. ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ.


isfahan.ir/Dorsapax/userfiles/file/bazyaft/maghale/25.PDF

ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺧﺸﮏ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻬﺮان. -1 ... ﭼﻨﺪان دور ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .... روش. ﻫﺎی ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺟﻤﻊ آوری ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎی ﺧﺸﮏ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﺷﻨﺎﺧﺖ. ، ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺠﺰ. ﯾ. ﻪ و ﺗﺤﻠ.


wasteconcepts.cleaner-production.de/images/170217_Workshop_Paper_Farsi.pdf

اعم از ترکیب جدا کردن زباله و راهکارهای مختلف استفاده و بازیافت زباله، از یک. سو برای ... ﺑﯾن. اﻟﻣﻟﻟﯽ اﺳت. پتانسیل همکاری بین ایران و آلمان در بحث مدیریت پسماند فقط ... آﮔﺎھﯽ ﻣردم اﯾران از ﻣﺷﮑﻼت. (٢). در مورد اهمیت ساختارهای مدیریت پایدار. پسماند، من.


pasmand.tehran.ir/default.aspx?tabid=176

ارزیابی وضعیت مدیریت پسماند های عمرانی در کلان شهر تهران با رویکرد رسیدن به .... بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مدیریت نهایی پسماندهای بیمارستانی شهر اهواز ... بررسی مشکلات بازیافت بطری های پت در تهران و حومه و ارائه الگوی مناسب ...


pasmand.tehran.ir/Default.aspx?tabid=134

1- دفع: کلیه روش های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها، از قبیل ... شود و تولید و واردات محصولاتی که دفع یا بازیافت پسماند آن ها مشکل تر است، محدود شود.


emc.tehran.ir/بزرگسالان/بازیافت-و-مدیریت-پسماند

مرکز مدیریت ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران .... امروزه یکی از مشکلات محیط زیستی، تولید انبوه پسماند های جامد است، که با توجه به رشد روز ... یکی از راهکارهای مناسب و منطقی جهت کاهش دفن زباله، توجه به امر بازیافت است که متاسفانه در ...


aryaparto.com/fa/wp-content/uploads/2015/06/1-46.pdf

ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮاد ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮح ﺑﻪ ﻣ. ﺠﻠﺲ ... ﻣﺸﮑﻞ، راﻫﮑﺎر و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی وﺿﻊ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗ. ﺮ ﺑﺮ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ. ﻫﺎ ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ...


fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=171192

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی مديريت پسماند ويژه، راهکاري جهت حفظ طبيعت و محيط زيست شهري. ... دانشکده محيط زيست، دانشگاه تهران، تهران، ايران. چکیده: يکي از مشکلات بسيار حاد محيط زيستي کشور، مديريت نامناسب بر پسماندهاي ويژه ...


www.oilenergy.ir/index.php/component/k2/co2

14 سپتامبر 2015 ... معضل پسماندها یکی از مشکلات مهم جامعه شهری می باشد که چنانچه راه حل های اصولی ... در ایران وظیفه اصلی مدیریت پسماندهای عادی بر عهده شهرداری هاست.


  • دیگر صفحات »
  • 1
  • 2
  • 3